ค้นหาข้อมูล

การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดน่าน
เขียนโดย Administrator   

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน กำหนดจัดประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและปลุกกระแสที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ