ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน