ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดน่าน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน