ค้นหาข้อมูล

การประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถนนสุมนเทวราช จังหวัดน่าน ระยะที่ ๓
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถนนสุมนเทวราช จังหวัดน่าน ระยะที่ ๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน