ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๖๑)
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๖๑) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน