ค้นหาข้อมูล

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุฯ
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

ตามที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านได้ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่นบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.๖๐๔ ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน เนื้อที่ประมาณ ๐-๐-๓๗ ไร่ รายนายสามารถ  เรืองพิสุทธิ์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามนัยข้อ ๑๐ วรรคสอง และคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๒๙๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ข้อ ๒.๒ จึงประกาศให้ทราบทั่วไปเพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุดังกล่าว โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามนัยประกาศฯ ฉบับลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ครบประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด