ค้นหาข้อมูล

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

ด้วยจังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในสังกัดสำนักงานจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายละะเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้