ค้นหาข้อมูล

การประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน   

สนพ.น่าน จัดประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  สู่ SME 4.0

วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดประชุม "การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0  ภายใต้กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561" เพื่อสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ภารกิจ และบูรณาการงานร่วมกับทุกภาคส่วน ณ ไร่จุทามาศ รีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ซึ่งมีเครือข่ายภาคส่วนราชการ สถานประกอบกิจการ วิสากิจชุมชน/OTOP องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มอาชีพ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุม 70 คน