ค้นหาข้อมูล

สนพ.น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน   

สนพ.น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ( กพร.ปจ) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน มีหน้าที่ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน ความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัด ติดตาม และดำเนินงานตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมสถานประกอบกิจการและองค์กรเอกชนให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) มอบหมาย ตลอดจนเป็นหน่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน สนับสนุนด้านการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับปัญหาขาดแคลนแรงงาน คนว่างงาน หรือ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล