ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑(พ.ศ.๒๕๖๑)
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันอังคาร ที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑(พ.ศ.๒๕๖๑)"งาช้างดำเกมส์" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน