ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน