ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

 

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดน่าน (คสป.จ.น่าน) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน