ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ นน ๗-๔/๒๕๖๑

 

วันจันทร์ที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ นน ๗-๔/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  ชั้น ๓   อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน