ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันศุกร์ ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี พลังหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยนายวิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ บ้านผาสุก หมู่ที่ ๓ ตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน