ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน