ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันพุธที่ ๒๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น  ๕ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน