ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันพุธที่ ๒๗  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน