ค้นหาข้อมูล

การประชุม Video Conference เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมการประชุม Video Conference เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นประธานฯ จาก ห้องประชุมราชสีห์ (ห้องประชุม ๑) ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน