ค้นหาข้อมูล

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินรอบที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดน่าน