ค้นหาข้อมูล

การอบรมสัมนาโครงการ"การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์"
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็น ประธานพิธีเปิดการอบรมสัมนาโครงการ"การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์"  ณ ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน