ค้นหาข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความปรองดองในพื้นที่ ร่วมกับแรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป โดยผ่านกลไกประชารัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน