ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะทำงานในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันจันทร์ที่ ๙  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๖๐  ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน