ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานอนุกรรมการร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ การบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม ๒ อาคารวิชชาคาม ๒ ศูนย์การเรียนรู้และบริหารวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย