ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน