ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดน่าน( ก.จ.จ.น่าน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันพุธที่ ๒๔  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดน่าน( ก.จ.จ.น่าน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน