ค้นหาข้อมูล

เอกสารเผยแพร่เรื่อง...ซักซ้อมขั้นตอนปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบกระทรวงการคลัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

เอกสารเผยแพร่เรื่อง...ซักซ้อมขั้นตอนปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560