ค้นหาข้อมูล

ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือข้อราชการส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันพุธที่ ๒ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือข้อราชการส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดน่านและปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ ตำบลดู่ใต้  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน