ค้นหาข้อมูล

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง" ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) ถ่ายทอดจากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน