ค้นหาข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนปลอดภัย" แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายปวิณ ชำนิประศาสน์) ประธานในพิธีเปิด และคณะฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนปลอดภัย" แลกเปลี่ยนทางวิชาการ และพิธีประกาศรับรองชุมชนปลอดภัย ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน