ค้นหาข้อมูล

ตรวจติดตามการปฎิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รับคณะ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจติดตามการปฎิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน