ค้นหาข้อมูล

การประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน