ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ในการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้อง ๒ ชั้น ๑ อาคารวิชชาคาม ๒ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน