ค้นหาข้อมูล

ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน