ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน