ค้นหาข้อมูล

พิธีงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันเสาร์ที่ ๒ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เทิดทูน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน