ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน