ค้นหาข้อมูล

เชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดน่าน ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.  นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดน่าน ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เก็บรักษาไว้เพื่อประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒