ค้นหาข้อมูล

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน" และการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน