ค้นหาข้อมูล

การลงนามบันทึกความร่วมมือ ตามแนวชายแดน ไทย - ลาว จังหวัดน่าน - แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

 

 

การลงนามบันทึกความร่วมมือ ตามแนวชายแดน ไทย - ลาว จังหวัดน่าน - แขวงไชยบุรี สปป.ลาว โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ฝ่ายไทย กับ ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยบุรี สปป.ลาว ที่ผ่านการร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ ถึงแนวทางการร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาแนวชายแดน ลดข้อขัดแย้งระหว่างกัน ร่วมมือกันด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ สังคม การไป มา หาสู่ ระหว่างประชาชน 2 ประเทศ ด้วยมิตรภาพ กลมเกลียว ภายใต้ความถูกต้องของระเบียบ กฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ (วันที่ 21 มิ.ย.2562) สำเร็จลงแล้วอย่างชื่นมื่น


 

 

ทั้งนี้ภายหลังการร่วมประชุม หารือ จนได้ข้อสรุป แนวทางการดำเนินงานแล้ว ผู้นำของทั้ง 2 ฝ่าย ประกอบด้วย นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้แทนฝ่ายไทย และท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยบุรี ฝ่ายลาว ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ พร้อมยืนยันจะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามบันทึกความร่วมมือด้งกล่าว เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งประเทศไทย - ลาว ด้านจังหวัดน่านและแขวงไชยบุรี เกิดสันติสุข มิตรภาพ และความร่วมมืออย่างแท้จริง7. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 6. ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด5. ความร่วมมือด้านแรงงาน4. ความร่วมมือในกรณีที่บุคคลแต่ละฝ่ายถูกจับกุมคุมขัง3. ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออก ชายแดน2. ความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดนไทย-ลาว1. ความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรีวันนี้ (21 มิถุนายน 2562) ที่ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะวิชาการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี) ครั้งที่ 11 เพื่อร่วมปรึกษาหารือ ถึงแนวทางการแก้ปัญหาแนวชายแดน ลดข้อขัดแย้งระหว่างกัน ความร่วมมือกันด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ สังคม การไป มา หาสู่ ระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ) โดยมีท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยบุรี สปป.ลาว เป็นประธานฝ่ายลาว ในการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ตามแนวชายแดน ไทย - ลาว (จังหวัดน่าน - แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ความถูกต้องของระเบียบ กฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อนำความผาสุกและความอยู่ดีกินดีของประชาชนทั้งสองประเทศ อยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนจังหวัดน่านและแขวงไชยบุรี ด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความเข้าใจตลอดจนความมุ่งมั่น ที่จะทำให้ชายแดนของทั้งสองประเทศเป็นชายแดนแห่งสันติภาพ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะร่วมประชุมคณะวิชาการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี) ครั้งที่ 11 และลงนามบันทึกความร่วมมือ ตามแนวชายแดน ไทย - ลาว (จังหวัดน่าน - แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เพื่อสร้างความร่วมมือชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ และความร่วมมืออย่างแท้จริงผู้ว่าฯน่าน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ 7 ด้าน สร้างชายแดนแห่งสันติภาพ ไทย - ลาว

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน