ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย แผนบูรณาการวิจัยฯ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ณ โรงแรมน้ำทอง น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน