ค้นหาข้อมูล

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ไฟล์ :
Download this file (01082562.pdf)01082562.pdf