ค้นหาข้อมูล

รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการฯ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑