ค้นหาข้อมูล

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เขียนโดย นางสาวธัญสุดา แก่นไชย   

 

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน (Nan Internal Audit Charter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบ