ค้นหาข้อมูล

การแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

 

 

คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบ