สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุมดูแลและติดตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ