ค้นหาข้อมูล

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุดสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนฯ

ด้วยจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในกองร้อยอาสารักษาดินแดน สังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ทดแทนอัตราว่าง (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ)