บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

 

จังหวัดน่านตามที่จังหวัดน่าน ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสอบบรรจุใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในกองร้อยอาสารักษาดินแดน สังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ทดแทนอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ๕ วัน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน (กลุ่มงานความมั่นคง) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน เรียบร้อยแล้วนั้น จังหวัดน่านจึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบ)