ค้นหาข้อมูล

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน
เขียนโดย yureporn jinasen   

ด้วยคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน โดยกำหนดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสามารถยื่นและส่งใบสมัครฯ ได้ ๓ ช่องทาง คือ (๑) สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือ (๒) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง "สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐" พร้อมระบุมุมซองด้านล่างซ้ายว่า "การรับสมัครนายกสถาบัน" หรือ (๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยแนบใบสมัครเป็น PDF File รายละเอียตามไฟล์แนบ