ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน