ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2563

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) ที่หอประชุมศูนย์จังหวัดน่าน นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 โดยมีข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ และประชาชนทั่วในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ  โดยได้นำต้นไม้มงคลมาปลูก  ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ต้นอินทนิล ต้นตะแบก และต้นเหลืองอินเดีย ซึ่งการจัดกิจกรรม เป็นการกำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ทดแทน และบำรุงรักษาใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของข้าราชการ ทุกภาคส่วน  ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดน่าน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อให้ “คน” กับ “ป่า” สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้  เพื่อแผ่นดิน”  สืบสานสู่ 100 ล้านต้น